مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــامدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا، تا این لحظه 7 سال و 7 ماه و 3 روز سن دارد

مــدرســـه ی مــامــان هـا

غذایی هایی برا نی نی کوچولوها

1394/2/23 6:49
نویسنده : یه مامان
2,213 بازدید
اشتراک گذاری

اینم یه پست خوشمزه برا نی نی هایی که تازه غذاخور شدند. برا اینکه ذائقه ی بچه رو به همه چیز عادت بدیم بهتره که از اول فقط یه نوع براش غذا درست نکنیم و همه ی مواد غذایی رو که مجاز به خوردنش هست توی برنامه غذاییش جا بدیم.

در ادامه با چند پیشنهاد با ما همراه باشید...

 

ﻟﻮﺑﻴﺎﭘﻠﻮﻱ ﻧﻲ ﻧﻲ: (8ﻣﺎﻫﮕﻲ)

ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ 1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﺑﺮﻧﺞ 1-2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺧﻜﺮﺩﻩ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ -ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1 ﻋﺪﺩ

ﻫﻤﻪ ﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻻ‌ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﺮﻳﺰﻳﻦ ﺗﻮﻱ ﻇﺮﻑ ﻭ ﺑذﺍﺭﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻼ‌ﻳﻢ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﭙﺰﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻪ ﺑﺸﻪ. ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮﺏ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﻦ ﻳﻪ ﻛﻢ ﻟﻬﺶ ﻛﻨﻴﻦ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﻳﺰﻳﻦ ﺗﻮﺵ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻲ ﻧﻲ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭﻩ

ﻧﻜﺘﻪ: ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺭﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻜﻨﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﻨﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﻳﺰﻳﻦ ﺗﻮﻱ ﻏﺬﺍ ﻛﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺸﻪ

ﺷﻮﻳﺪﭘﻠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎ (8ﻣﺎﻫﮕﻲ)

ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺪﻭﺩ30ﮔﺮﻡ - ﺷﻮﻳﺪﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺯﻩ - ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ

ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺁﺏ (ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﻍ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ) ﻭﻛﺮﻩ ﺭﻭﻱ ﺍﺟﺎﻕ ﻗﺮﺍﺭﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﻭﺷﻮﻳﺪﺭﺍﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺮﻡ ﺷﻮﺩ (.ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﻪ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ) ﻭﻗﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ‌ ﭘﺨﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﺳﺖ ﺯﺩﻩ ﻭﺑﻪ ﻧﻲ ﻧﻲ ﻣﻴﺪﻳﻢ .

ﻛﺪﻭ ﭘﻠﻮ (8ﻣﺎﻫﮕﻲ)

ﻛﺪﻭ ﺣﻠﻮﺍﻳﻲ - ﭘﻴﺎﺯ - ﺷﻜﺮ – ﺑﺮﻧﺞ – ﻛﺮﻩ – ﺁﺏ ﻣﺮﻍ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ

ﻛﺪﻭ ﺣﻠﻮﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﻛﺪﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺭﻭ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺟﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺭﻳﺰ ﺭﻳﺰ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﺯ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﺳﺮﺥ ﺷﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺵ ﻛﻤﻲ ﺷﻜﺮ ﻣﻴﺮﻳﺰﻳﻢ ﻭ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﺮﻡ ﺷﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻠﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﻪ ﻣﻴﭙﺰﻳﻢ ﻭ ﻻ‌ﺵ ﻛﺪﻭ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺮﻳﺰﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻛﻤﻲ ﻛﺮﻩ ﻫﻢ ﺭﻭﭘﻠﻮ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ .

ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﻣﺮﻍ ﻳﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻤﺪﺍﺷﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻠﻮ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺁﺏ ﮔﻮﺷﺘﻮ ﻣﺮﻍ ﻛﺘﻪ ﻛﻨﻴﻦ.

ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺮﻍ : (8 ﻣﺎﻫﮕﻲ)

ﺑﺮﻧﭻ 4 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ - ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ - ﻛﺮﻩ ﻳﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﻱ - ﻣﺎﺳﺖ ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ

ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺏ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻨﻴﺪ .

ﺩﺭ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺮﻩ ﻳﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺩﺍﻍ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﺗﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺩﻡ ﺑﻜﺸﺪ .

ﻛﻠﻢ ﭘﻠﻮ (8 ﻣﺎﻫﮕﻲ )

ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﻱ ﭘﺮ - ﭘﻴﺎﺯ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ - ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ 2 ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ - ﺑﺮﻧﺞ 4 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ
ﻛﻠﻢ ﺑﺮﮒ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﺭﻳﺤﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﺧﻮﻥ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﻱ - ﻛﺮﻩ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ
ﻛﻠﻢ ﺑﺮﮒ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻤﻲ ﻛﺮﻩ ﺗﻔﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻼ‌ﻳﻢ ﺑﭙﺰﺩ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﺯ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻤﻲ ﻛﺮﻩ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﺁﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﭙﺰﺩ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺘﻪ ﺑﭙﺰﺩ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﺧﻮﻥ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻠﻢ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﻲ ﭘﻠﻮ (8ﻣﺎﻫﮕﻲ)

ﺑﺮﻧﺞ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﺷﻮﻳﺪ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﻱ - ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﻲ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ -ﻛﺮﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﻱ

ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﭙﺰﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺞ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻭ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﺏ ﻣﺮﻍ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ

ﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ (8 ﻣﺎﻫﮕﻲ)

ﺑﺮﻧﺞ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﻋﺪﺱ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﻛﺮﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﺧﺮﻣﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﻳﺎ ﻛﺸﻤﺶ ﭘﻠﻮﻳﻲ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺪﺱ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﭙﺰﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺞ ﻋﺪﺱ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻤﻲ ﻛﺮﻩ ﻳﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ (‌ﻳﺎ ﻛﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ )‌ﻭ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻡ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ

ﻫﻮﻳﺞ ﭘﻠﻮ (8 ﻣﺎﻫﮕﻲ)

ﺑﺮﻧﺞ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ - ﻫﻮﻳﺞ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ - ﻛﺮﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ

- ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﻛﺮﺩﻩ‌ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﭘﺮ-ﺷﻜﺮ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﻱ

ﻫﻮﻳﺞ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺭﻧﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﻳﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻛﺮﻩ ﺗﻔﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻮﻳﺞ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺳﻔﺖ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ ﺭﻭﻱ ﻏﺬﺍ ﺭﻧﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

پسندها (2)
نظرات (6) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف
مامان پارسا
23 اردیبهشت 94 7:48
سلام ،البته نی نی ما که دیگه این مرحله از رشد رو به حول و قوه الهی پشت سر گذاشته اما جسارتا به خودم اجازه دادم به عنوان مادری که با بچه اش مشکل غذا خوردن نداره فرمایش اولیه شما رو تایید کنم چون محمد پارسا هم تو همین سنین که بود تنوع غذایی زیادی داشت و تقریبا مدلهای مختلف کته و پوره و حلیم وحبوبات رو بهش میدادیم هرچند برای من کار وقت گیری بود و خیلی خسته می شدم اما با لذت زیادی براش غذا درست می کردم و اینقدر خوشمزه میشد که بابایی می گفت همیشه ته قابلمه پارسا رو برا من نگه دار و الان پارسا تقریبا همه غذایی رو از دلمه ،آبگوشت ،ماهی،ته چین ،کله پاچه و....می خوره
یه مامان
پاسخ
سلاممممممم بر مامان عزیــــــز و مهربون پارسا آفــــــــــــــــرین به شما مامان موفـــــــــــق، پس حتما دستپخت شما خیلی خوبه که این درخواست از طرف همسرتون داده شده از اون هنرمندی هاتون در آشپزی یاد ما هم بدید به قول بعضی ها دست راست شما زیر سر ما
مامان فرنيا
23 اردیبهشت 94 8:20
ممنون برادر زاده من تازه 6 ماهه شده و فرني ميخوره اما حتما اين دستورات را به زن برادرم پيشنهاد ميدم
یه مامان
پاسخ
آفـــــــــــــــــــــــــــــــرین به این عمه ی مهــــــــــربان
مامان یاسمن و محمد پارسا
23 اردیبهشت 94 16:07
چه پست خوشمزه ای خانم اجازه بزرگترا هم می تونند بخورند
یه مامان
پاسخ
بله بفرمایید نوش جــــــان
مامان اهورا
24 اردیبهشت 94 15:45
سلام ،به به من عاشق غذا درست کردنم،با اونکه اهورا از این مرحله به سلامتی گذشته اما تا دوسالگی بدون استثنا هر روز براش یک نوع غذا وسوپ درست میکردم الان هم تقریبا هر روز بعداز ظهر یک چیزی مثل حلوا یا فرنی یا کیک براش درست میکنم الحمدالله خوب غذا میخوره و از همه مهمتر اینکه تنها فردیه که حتی اگه غذا یا کیکم بد بشه خیلی با اشتها میخوره و همش میگه به به خوشمزه ست،ولی باید این غذاها رو هم در اندازه بیشتر امتحان کنم به نظر خوشمزه میان مثل لوبیا چشم بلبلی پلو یا کدو پلو که تا حالا درست نکردم،بازم از این پست های خوشمزه بذارید ممنون میشیم
یه مامان
پاسخ
سلام مامان عزیز و مهربون اهورا واقعا خدا رو شکر که گل پسرتون خوب غذا میخوره، خیلی نعمت بزرگیه قدرش رو بدونید میگم از اون فرنی ها و کیک هایی که درست می کنید به ما هم یاد بدید خوشحال میشیم قول میدیم ما هم با اشتها بخوریمشون چون میدونیم که واقعا خوشمزه هستن و تعریف های اهورا الکی نیست چون از قدیم گفتن حرف راست رو بایداز زبون بچه شنید
ĸoѕαr
25 اردیبهشت 94 8:35
Its the Day Of Cakes & Candles, Snow And Songs.. Celebrations & Decorations, Laughter And Love.. IT’S UR BIRTH DAY !! >> “HAPPY” “BIRTH” “DAY”
یه مامان
پاسخ
خیلی ممنون کوثر جان واقعا لطف کردی، خیلی خیلی خوشحال و ذوق زده شدیم
مامان اهورا
27 اردیبهشت 94 16:44
خواهش میکنم،شما لطف دارید مطمئنم که مامانهای عزیز هم از این چیزها بلدن اما به قول خواهرم یکم حوصله و ذوق آشپزی میخواد که بعضیها ندارند با این حال چشم فرصت کنم براتون میذارم
یه مامان
پاسخ
خیـــــــــــــــلی ممنون میشیم و منتظر هنرمندی های خوشمزه تون هستیم
1